Rye’narok

Rye, cardamom bitters, pomegranate pepper redux