One Mellion Dollars, Mwah’haha

Gin, watermelon-white balsamic shrub, lemon, mint